KONTAKT ZE SPECJALISTĄ

Regulamin
Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Moduo Apartments (dalej jako: “Ogólne warunki”)

1. Postanowienia ogólne
Ogólne warunki określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego o nazwie “moduoapartments.pl”, w ramach którego spółka pod firmą: „ECI MODUO 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie zamieszcza informacje dotyczące inwestycji mieszkaniowej.
2. Interpretacja
2.1. Wyrażenia użyte w Ogólnych Warunkach, pisane wielką literą, mają znaczenie przypisywane im poniżej, chyba, że z treści Ogólnych Warunków wyraźnie wynika inaczej:
ECI oznacza spółkę pod firmą: „Eci Moduo 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (02-674 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647604, posiadającą NIP: 5252684584 oraz numer REGON: 365883844;
KC oznacza ustawę z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszą zmianą );
Prawo autorskie oznacza ustawę z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszą zmianą);
Serwis oznacza serwis internetowy „moduoapartments.pl”, poświęcony tematyce inwestycji mieszkaniowej „Moduo Apartments”;
Spółka oznacza spółkę pod firmą: „ECI MODUO 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647604, posiadającą numer REGON: 365883844 oraz NIP:5252684584, będąca właścicielem praw do serwisu internetowego o nazwie „moduoamartments.pl” oraz uprawnioną do dysponowania jego zasobami; Serwis informacyjny oznacza Zasoby Serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji;
Użytkownik oznacza osobę korzystającą z Zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszych Ogólnych Warunkach;
Subskrybent Użytkownik, który jest identyfikowany przez Spółkę na podstawie udostępnionych do przetwarzania identyfikujących go danych osobowych.
Zasoby Serwisu oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Ogólnych warunkach, materiały obejmujące w szczególności informacje, artykuły oraz formularze kontaktowe Użytkowników Serwisu. Na Zasoby Serwisu składa się Serwis informacyjny.
3. Zasady dostępu użytkowników do zasobów serwisu
3.1. Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
3.2. Spółka zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
3.2.1. MS Internet Explorer – wersja od 8.0;
3.2.2. Firefox – wersja od 3.0;
3.2.3. Google Chrome – wersja od 10.0;
3.2.4. Opera – wersja od 10.0;
3.2.5. Safari – wersja od 8.0.
3.3. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies oraz Javascript. Spółka wykorzystuje powyższe mechanizmy zgodnie z Polityką Prywatności.
4. Zobowiązania Spółki
4.1. Spółka zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Zasobów Serwisu Informacyjnego na czas nieoznaczony.
5. Zobowiązania Użytkownika
5.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków oraz z dobrymi obyczajami.
5.2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie Prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
6. Odpowiedzialność Stron
6.1. Spółka oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje stanowią ogłoszenie oferty w rozumieniu 71 KC, natomiast nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów Serwisu.
6.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
6.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przypadki braku dostępności do Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez niewywołanych.
7. Przetwarzanie danych osobowych
7.1. Dane osobowe Subskrybenta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm. – dalej jako: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
7.2. Administratorem danych osobowych Subskrybenta jest Spółka. Podanie przez Subskrybenta danych osobowych jest dobrowolne. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7.3. Dane osobowe Subskrybentów przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, i archiwizacyjnych, oraz, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, analiz doradczych w zakresie doboru najkorzystniejszej oferty.
7.4. Spółka powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników spółce ECI na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez ECI na potrzeby sprzedaży nieruchomości rynku pierwotnego prowadzonej w ramach inwestycji Moduo Apartments oraz w celu doradztwa finansowego, polegającego na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty zakupu ww. nieruchomości.
7.5. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych.
7.6. Subskrybent w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych, przy czym cofnięcie zgody dotyczy:
7.6.1. Przetwarzania danych przez Firmę „EUROPEJSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE ECI SPÓŁKA AKCYJNA”
7.6.2. Przetwarzania danych przez Spółkę, co wiąże się z usunięciem danych z serwisu.
7.7. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych Subskrybentów oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres kontakt@moduoapartments.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska Subskrybenta.
7.8. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Subskrybenta z systemu Serwisu.
7.9. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres kontakt@moduoapatrments.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
7.10. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług, mogą być rejestrowane.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Niniejsze Ogólne Warunki pełnią rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów KC.
8.2. W przypadku zmiany Ogólnych Warunków jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach internetowych Serwisu.
8.3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Spółki oraz na adres e-mail: kontakt@moduoapartments.pl.
8.4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@moduoapartments.pl.
8.5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym Użytkownikom listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie czternastu (14) dni od wyjaśnienia przez Spółkę zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż dwa (2) miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

Zmieniliśmy
miejsce!

Zapraszamy do nowego
Biura Sprzedaży Mieszkań
MODUO APARTMENTS

ul. Cybernetyki 4A. Budynek MODUO, lokal U2
22 624 49 49, sprzedaz@moduoapartments.pl

 

Do zobaczenia!
Zespół sprzedaży